«Началась паника. Я сел в машину и посадил туда врачей»

«Началась паника. Я сел в машину и посадил туда врачей»

Подробно на сайте Это Кавказ:
https://etokavkaz.ru/obshchestvo/nachalas-panika-ya-sel-v-mashinu-i-posadil-tuda-vrachei